โรงเรียนบ้านควนกุฎ (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 3 0 2 2 0 7
ร้อยละ 21.43 % 0.00 % 14.29 % 14.29 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 7 4 14 10 0 18
ร้อยละ 13.21 % 7.55 % 26.42 % 18.87 % 0.00 % 33.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 67 คน
จำนวน(คน) 10 4 16 12 0 25
ร้อยละ 14.93 % 5.97 % 23.88 % 17.91 % 0.00 % 37.31 %

67 : 10 , 4 , 16 , 12 , 0 , 25...14.93 , 5.97 , 23.88 , 17.91 , 0.00 , 37.31 = 42 : 62.69
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 67 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 62.69%

Powered By www.thaieducation.net