โรงเรียนวัดบ้านสวน (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 3 3 1 6 3 26
ร้อยละ 7.14 % 7.14 % 2.38 % 14.29 % 7.14 % 61.90 %
ระดับประถมศึกษา
150
จำนวน(คน) 4 2 22 6 12 104
ร้อยละ 2.67 % 1.33 % 14.67 % 4.00 % 8.00 % 69.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 192 คน
จำนวน(คน) 7 5 23 12 15 130
ร้อยละ 3.65 % 2.60 % 11.98 % 6.25 % 7.81 % 67.71 %

192 : 7 , 5 , 23 , 12 , 15 , 130...3.65 , 2.60 , 11.98 , 6.25 , 7.81 , 67.71 = 62 : 32.29
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 192 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 32.29%

Powered By www.thaieducation.net