โรงเรียนวัดบ้านสวน (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 1 4 2 5 4 29
ร้อยละ 2.22 % 8.89 % 4.44 % 11.11 % 8.89 % 64.44 %
ระดับประถมศึกษา
148
จำนวน(คน) 6 4 22 10 14 92
ร้อยละ 4.05 % 2.70 % 14.86 % 6.76 % 9.46 % 62.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 193 คน
จำนวน(คน) 7 8 24 15 18 121
ร้อยละ 3.63 % 4.15 % 12.44 % 7.77 % 9.33 % 62.69 %

193 : 7 , 8 , 24 , 15 , 18 , 121...3.63 , 4.15 , 12.44 , 7.77 , 9.33 , 62.69 = 72 : 37.31
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 193 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 37.31%

Powered By www.thaieducation.net