โรงเรียนวัดบ้านสวน (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 1 11 3 0 0 30
ร้อยละ 2.22 % 24.44 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
148
จำนวน(คน) 6 16 20 0 0 106
ร้อยละ 4.05 % 10.81 % 13.51 % 0.00 % 0.00 % 71.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 193 คน
จำนวน(คน) 7 27 23 0 0 136
ร้อยละ 3.63 % 13.99 % 11.92 % 0.00 % 0.00 % 70.47 %

193 : 7 , 27 , 23 , 0 , 0 , 136...3.63 , 13.99 , 11.92 , 0.00 , 0.00 , 70.47 = 57 : 29.53
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 193 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 29.53%

Powered By www.thaieducation.net