โรงเรียนวัดควนแร่ (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 5 3 6 9 0 30
ร้อยละ 9.43 % 5.66 % 11.32 % 16.98 % 0.00 % 56.60 %
ระดับประถมศึกษา
147
จำนวน(คน) 10 0 18 3 0 116
ร้อยละ 6.80 % 0.00 % 12.24 % 2.04 % 0.00 % 78.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 15 3 24 12 0 146
ร้อยละ 7.50 % 1.50 % 12.00 % 6.00 % 0.00 % 73.00 %

200 : 15 , 3 , 24 , 12 , 0 , 146...7.50 , 1.50 , 12.00 , 6.00 , 0.00 , 73.00 = 54 : 27.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00%

Powered By www.thaieducation.net