โรงเรียนวัดควนแร่ (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 8 0 4 0 0 38
ร้อยละ 16.00 % 0.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 76.00 %
ระดับประถมศึกษา
149
จำนวน(คน) 17 0 24 0 0 108
ร้อยละ 11.41 % 0.00 % 16.11 % 0.00 % 0.00 % 72.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 199 คน
จำนวน(คน) 25 0 28 0 0 146
ร้อยละ 12.56 % 0.00 % 14.07 % 0.00 % 0.00 % 73.37 %

199 : 25 , 0 , 28 , 0 , 0 , 146...12.56 , 0.00 , 14.07 , 0.00 , 0.00 , 73.37 = 53 : 26.63
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 199 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 26.63%

Powered By www.thaieducation.net