โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 2 3 1 0 0 26
ร้อยละ 6.25 % 9.38 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 12 13 12 1 1 57
ร้อยละ 12.50 % 13.54 % 12.50 % 1.04 % 1.04 % 59.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 14 16 13 1 1 83
ร้อยละ 10.94 % 12.50 % 10.16 % 0.78 % 0.78 % 64.84 %

128 : 14 , 16 , 13 , 1 , 1 , 83...10.94 , 12.50 , 10.16 , 0.78 , 0.78 , 64.84 = 45 : 35.16
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 35.16%

Powered By www.thaieducation.net