โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 2 3 1 0 0 24
ร้อยละ 6.67 % 10.00 % 3.33 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 12 13 12 1 1 53
ร้อยละ 13.04 % 14.13 % 13.04 % 1.09 % 1.09 % 57.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 14 16 13 1 1 77
ร้อยละ 11.48 % 13.11 % 10.66 % 0.82 % 0.82 % 63.11 %

122 : 14 , 16 , 13 , 1 , 1 , 77...11.48 , 13.11 , 10.66 , 0.82 , 0.82 , 63.11 = 45 : 36.89
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 36.89%

Powered By www.thaieducation.net