โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 2 0 5 0 0 23
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 76.67 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 12 10 18 8 0 46
ร้อยละ 12.77 % 10.64 % 19.15 % 8.51 % 0.00 % 48.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 14 10 23 8 0 69
ร้อยละ 11.29 % 8.06 % 18.55 % 6.45 % 0.00 % 55.65 %

124 : 14 , 10 , 23 , 8 , 0 , 69...11.29 , 8.06 , 18.55 , 6.45 , 0.00 , 55.65 = 55 : 44.35
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 44.35%

Powered By www.thaieducation.net