โรงเรียนบ้านหนองตาเยา (สพป.บุรีรัมย์ เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรนภัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 3 5 0 0 0 32
ร้อยละ 7.50 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
152
จำนวน(คน) 6 4 9 2 0 131
ร้อยละ 3.95 % 2.63 % 5.92 % 1.32 % 0.00 % 86.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 192 คน
จำนวน(คน) 9 9 9 2 0 163
ร้อยละ 4.69 % 4.69 % 4.69 % 1.04 % 0.00 % 84.90 %

192 : 9 , 9 , 9 , 2 , 0 , 163...4.69 , 4.69 , 4.69 , 1.04 , 0.00 , 84.90 = 29 : 15.10
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 192 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 15.10%

Powered By www.thaieducation.net