โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 1 6 0 0 0 28
ร้อยละ 2.86 % 17.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 3 10 0 0 0 105
ร้อยละ 2.54 % 8.47 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 88.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 153 คน
จำนวน(คน) 4 16 0 0 0 133
ร้อยละ 2.61 % 10.46 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 86.93 %

153 : 4 , 16 , 0 , 0 , 0 , 133...2.61 , 10.46 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 86.93 = 20 : 13.07
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 153 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 13.07%

Powered By www.thaieducation.net