โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 2 6 0 0 0 28
ร้อยละ 5.56 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 7 8 4 0 0 104
ร้อยละ 5.69 % 6.50 % 3.25 % 0.00 % 0.00 % 84.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 9 14 4 0 0 132
ร้อยละ 5.66 % 8.81 % 2.52 % 0.00 % 0.00 % 83.02 %

159 : 9 , 14 , 4 , 0 , 0 , 132...5.66 , 8.81 , 2.52 , 0.00 , 0.00 , 83.02 = 27 : 16.98
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 16.98%

Powered By www.thaieducation.net