โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 2 7 0 0 0 27
ร้อยละ 5.56 % 19.44 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 3 14 0 0 0 103
ร้อยละ 2.50 % 11.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 156 คน
จำนวน(คน) 5 21 0 0 0 130
ร้อยละ 3.21 % 13.46 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %

156 : 5 , 21 , 0 , 0 , 0 , 130...3.21 , 13.46 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 83.33 = 26 : 16.67
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 156 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67%

Powered By www.thaieducation.net