โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 4 6 0 1 0 25
ร้อยละ 11.11 % 16.67 % 0.00 % 2.78 % 0.00 % 69.44 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 5 8 0 1 0 106
ร้อยละ 4.17 % 6.67 % 0.00 % 0.83 % 0.00 % 88.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 156 คน
จำนวน(คน) 9 14 0 2 0 131
ร้อยละ 5.77 % 8.97 % 0.00 % 1.28 % 0.00 % 83.97 %

156 : 9 , 14 , 0 , 2 , 0 , 131...5.77 , 8.97 , 0.00 , 1.28 , 0.00 , 83.97 = 25 : 16.03
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 156 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 16.03%

Powered By www.thaieducation.net