โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 6 8 2 6 2 7
ร้อยละ 19.35 % 25.81 % 6.45 % 19.35 % 6.45 % 22.58 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 10 8 6 8 3 57
ร้อยละ 10.87 % 8.70 % 6.52 % 8.70 % 3.26 % 61.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 16 16 8 14 5 64
ร้อยละ 13.01 % 13.01 % 6.50 % 11.38 % 4.07 % 52.03 %

123 : 16 , 16 , 8 , 14 , 5 , 64...13.01 , 13.01 , 6.50 , 11.38 , 4.07 , 52.03 = 59 : 47.97
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 47.97%

Powered By www.thaieducation.net