โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 5 5 4 8 5 4
ร้อยละ 16.13 % 16.13 % 12.90 % 25.81 % 16.13 % 12.90 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 10 15 6 14 4 43
ร้อยละ 10.87 % 16.30 % 6.52 % 15.22 % 4.35 % 46.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 15 20 10 22 9 47
ร้อยละ 12.20 % 16.26 % 8.13 % 17.89 % 7.32 % 38.21 %

123 : 15 , 20 , 10 , 22 , 9 , 47...12.20 , 16.26 , 8.13 , 17.89 , 7.32 , 38.21 = 76 : 61.79
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 76 คน คิดเป็นร้อยละ 61.79%

Powered By www.thaieducation.net