โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 8 5 1 5 2 9
ร้อยละ 26.67 % 16.67 % 3.33 % 16.67 % 6.67 % 30.00 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 5 5 3 5 4 71
ร้อยละ 5.38 % 5.38 % 3.23 % 5.38 % 4.30 % 76.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 13 10 4 10 6 80
ร้อยละ 10.57 % 8.13 % 3.25 % 8.13 % 4.88 % 65.04 %

123 : 13 , 10 , 4 , 10 , 6 , 80...10.57 , 8.13 , 3.25 , 8.13 , 4.88 , 65.04 = 43 : 34.96
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 34.96%

Powered By www.thaieducation.net