โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 5 8 1 8 2 6
ร้อยละ 16.67 % 26.67 % 3.33 % 26.67 % 6.67 % 20.00 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 10 11 5 9 2 56
ร้อยละ 10.75 % 11.83 % 5.38 % 9.68 % 2.15 % 60.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 15 19 6 17 4 62
ร้อยละ 12.20 % 15.45 % 4.88 % 13.82 % 3.25 % 50.41 %

123 : 15 , 19 , 6 , 17 , 4 , 62...12.20 , 15.45 , 4.88 , 13.82 , 3.25 , 50.41 = 61 : 49.59
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 49.59%

Powered By www.thaieducation.net