โรงเรียนบ้านคลองช้าง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
68
จำนวน(คน) 4 4 2 3 0 55
ร้อยละ 5.88 % 5.88 % 2.94 % 4.41 % 0.00 % 80.88 %
ระดับประถมศึกษา
135
จำนวน(คน) 15 10 10 3 0 97
ร้อยละ 11.11 % 7.41 % 7.41 % 2.22 % 0.00 % 71.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 203 คน
จำนวน(คน) 19 14 12 6 0 152
ร้อยละ 9.36 % 6.90 % 5.91 % 2.96 % 0.00 % 74.88 %

203 : 19 , 14 , 12 , 6 , 0 , 152...9.36 , 6.90 , 5.91 , 2.96 , 0.00 , 74.88 = 51 : 25.12
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 203 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 25.12%

Powered By www.thaieducation.net