โรงเรียนบ้านคลองช้าง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
68
จำนวน(คน) 4 5 1 5 0 53
ร้อยละ 5.88 % 7.35 % 1.47 % 7.35 % 0.00 % 77.94 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 18 12 10 4 0 90
ร้อยละ 13.43 % 8.96 % 7.46 % 2.99 % 0.00 % 67.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 202 คน
จำนวน(คน) 22 17 11 9 0 143
ร้อยละ 10.89 % 8.42 % 5.45 % 4.46 % 0.00 % 70.79 %

202 : 22 , 17 , 11 , 9 , 0 , 143...10.89 , 8.42 , 5.45 , 4.46 , 0.00 , 70.79 = 59 : 29.21
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 202 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 29.21%

Powered By www.thaieducation.net