โรงเรียนบ้านคลองช้าง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
69
จำนวน(คน) 5 5 0 5 0 54
ร้อยละ 7.25 % 7.25 % 0.00 % 7.25 % 0.00 % 78.26 %
ระดับประถมศึกษา
136
จำนวน(คน) 18 13 9 4 0 92
ร้อยละ 13.24 % 9.56 % 6.62 % 2.94 % 0.00 % 67.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 205 คน
จำนวน(คน) 23 18 9 9 0 146
ร้อยละ 11.22 % 8.78 % 4.39 % 4.39 % 0.00 % 71.22 %

205 : 23 , 18 , 9 , 9 , 0 , 146...11.22 , 8.78 , 4.39 , 4.39 , 0.00 , 71.22 = 59 : 28.78
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 205 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 28.78%

Powered By www.thaieducation.net