โรงเรียนบ้านน้ำดำ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 0 0 1 1 0 32
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.94 % 2.94 % 0.00 % 94.12 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 0 0 0 2 0 75
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 2.60 % 0.00 % 97.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 53
ร้อยละ 3.51 % 0.00 % 3.51 % 0.00 % 0.00 % 92.98 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 168 คน
จำนวน(คน) 2 0 3 3 0 160
ร้อยละ 1.19 % 0.00 % 1.79 % 1.79 % 0.00 % 95.24 %

111 : 0 , 0 , 1 , 3 , 0 , 107...0.00 , 0.00 , 0.90 , 2.70 , 0.00 , 96.40 = 4 : 3.60
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 168 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.76%

Powered By www.thaieducation.net