โรงเรียนบ้านน้ำดำ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 2 2 1 0 0 30
ร้อยละ 5.71 % 5.71 % 2.86 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 2 2 0 0 0 77
ร้อยละ 2.47 % 2.47 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 2 2 3 0 0 50
ร้อยละ 3.51 % 3.51 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 87.72 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 173 คน
จำนวน(คน) 6 6 4 0 0 157
ร้อยละ 3.47 % 3.47 % 2.31 % 0.00 % 0.00 % 90.75 %

116 : 4 , 4 , 1 , 0 , 0 , 107...3.45 , 3.45 , 0.86 , 0.00 , 0.00 , 92.24 = 9 : 7.76
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 9.25%

Powered By www.thaieducation.net