โรงเรียนบ้านน้ำดำ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 2 2 0 1 1 29
ร้อยละ 5.71 % 5.71 % 0.00 % 2.86 % 2.86 % 82.86 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 4 3 2 5 2 64
ร้อยละ 5.00 % 3.75 % 2.50 % 6.25 % 2.50 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 2 1 1 1 1 51
ร้อยละ 3.51 % 1.75 % 1.75 % 1.75 % 1.75 % 89.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 8 6 3 7 4 144
ร้อยละ 4.65 % 3.49 % 1.74 % 4.07 % 2.33 % 83.72 %

115 : 6 , 5 , 2 , 6 , 3 , 93...5.22 , 4.35 , 1.74 , 5.22 , 2.61 , 80.87 = 22 : 19.13
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 16.28%

Powered By www.thaieducation.net