โรงเรียนบ้านยาบี (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
64
จำนวน(คน) 10 0 0 2 0 52
ร้อยละ 15.63 % 0.00 % 0.00 % 3.13 % 0.00 % 81.25 %
ระดับประถมศึกษา
161
จำนวน(คน) 13 0 3 14 0 131
ร้อยละ 8.07 % 0.00 % 1.86 % 8.70 % 0.00 % 81.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 225 คน
จำนวน(คน) 23 0 3 16 0 183
ร้อยละ 10.22 % 0.00 % 1.33 % 7.11 % 0.00 % 81.33 %

225 : 23 , 0 , 3 , 16 , 0 , 183...10.22 , 0.00 , 1.33 , 7.11 , 0.00 , 81.33 = 42 : 18.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 225 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 18.67%

Powered By www.thaieducation.net