โรงเรียนพัฒนศึกษา (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 1 1 1 10 0 27
ร้อยละ 2.50 % 2.50 % 2.50 % 25.00 % 0.00 % 67.50 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 13 1 2 18 1 72
ร้อยละ 12.15 % 0.93 % 1.87 % 16.82 % 0.93 % 67.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 14 2 3 28 1 99
ร้อยละ 9.52 % 1.36 % 2.04 % 19.05 % 0.68 % 67.35 %

147 : 14 , 2 , 3 , 28 , 1 , 99...9.52 , 1.36 , 2.04 , 19.05 , 0.68 , 67.35 = 48 : 32.65
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 32.65%

Powered By www.thaieducation.net