โรงเรียนพัฒนศึกษา (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 1 1 0 13 0 26
ร้อยละ 2.44 % 2.44 % 0.00 % 31.71 % 0.00 % 63.41 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 17 0 2 30 1 60
ร้อยละ 15.45 % 0.00 % 1.82 % 27.27 % 0.91 % 54.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 151 คน
จำนวน(คน) 18 1 2 43 1 86
ร้อยละ 11.92 % 0.66 % 1.32 % 28.48 % 0.66 % 56.95 %

151 : 18 , 1 , 2 , 43 , 1 , 86...11.92 , 0.66 , 1.32 , 28.48 , 0.66 , 56.95 = 65 : 43.05
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 151 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 43.05%

Powered By www.thaieducation.net