โรงเรียนพัฒนศึกษา (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 2 1 0 15 0 23
ร้อยละ 4.88 % 2.44 % 0.00 % 36.59 % 0.00 % 56.10 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 18 0 2 33 0 57
ร้อยละ 16.36 % 0.00 % 1.82 % 30.00 % 0.00 % 51.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 151 คน
จำนวน(คน) 20 1 2 48 0 80
ร้อยละ 13.25 % 0.66 % 1.32 % 31.79 % 0.00 % 52.98 %

151 : 20 , 1 , 2 , 48 , 0 , 80...13.25 , 0.66 , 1.32 , 31.79 , 0.00 , 52.98 = 71 : 47.02
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 151 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 47.02%

Powered By www.thaieducation.net