โรงเรียนบ้านกาหยี (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 0 0 0 2 0 23
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 8.00 % 0.00 % 92.00 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 1 4 4 1 0 58
ร้อยละ 1.47 % 5.88 % 5.88 % 1.47 % 0.00 % 85.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 93 คน
จำนวน(คน) 1 4 4 3 0 81
ร้อยละ 1.08 % 4.30 % 4.30 % 3.23 % 0.00 % 87.10 %

93 : 1 , 4 , 4 , 3 , 0 , 81...1.08 , 4.30 , 4.30 , 3.23 , 0.00 , 87.10 = 12 : 12.90
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 93 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.90%

Powered By www.thaieducation.net