โรงเรียนบ้านกาหยี (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 4 2 0 3 0 16
ร้อยละ 16.00 % 8.00 % 0.00 % 12.00 % 0.00 % 64.00 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 12 4 3 2 1 45
ร้อยละ 17.91 % 5.97 % 4.48 % 2.99 % 1.49 % 67.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 92 คน
จำนวน(คน) 16 6 3 5 1 61
ร้อยละ 17.39 % 6.52 % 3.26 % 5.43 % 1.09 % 66.30 %

92 : 16 , 6 , 3 , 5 , 1 , 61...17.39 , 6.52 , 3.26 , 5.43 , 1.09 , 66.30 = 31 : 33.70
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 92 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 33.70%

Powered By www.thaieducation.net