โรงเรียนบ้านกาหยี (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 6 1 1 1 0 16
ร้อยละ 24.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 % 0.00 % 64.00 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 5 3 3 1 0 56
ร้อยละ 7.35 % 4.41 % 4.41 % 1.47 % 0.00 % 82.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 93 คน
จำนวน(คน) 11 4 4 2 0 72
ร้อยละ 11.83 % 4.30 % 4.30 % 2.15 % 0.00 % 77.42 %

93 : 11 , 4 , 4 , 2 , 0 , 72...11.83 , 4.30 , 4.30 , 2.15 , 0.00 , 77.42 = 21 : 22.58
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 93 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 22.58%

Powered By www.thaieducation.net