โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
109
จำนวน(คน) 5 0 0 0 0 104
ร้อยละ 4.59 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.41 %
ระดับประถมศึกษา
223
จำนวน(คน) 0 3 2 20 0 198
ร้อยละ 0.00 % 1.35 % 0.90 % 8.97 % 0.00 % 88.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 332 คน
จำนวน(คน) 5 3 2 20 0 302
ร้อยละ 1.51 % 0.90 % 0.60 % 6.02 % 0.00 % 90.96 %

332 : 5 , 3 , 2 , 20 , 0 , 302...1.51 , 0.90 , 0.60 , 6.02 , 0.00 , 90.96 = 30 : 9.04
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 332 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 9.04%

Powered By www.thaieducation.net