โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
110
จำนวน(คน) 7 0 0 0 0 103
ร้อยละ 6.36 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.64 %
ระดับประถมศึกษา
222
จำนวน(คน) 0 4 2 22 0 194
ร้อยละ 0.00 % 1.80 % 0.90 % 9.91 % 0.00 % 87.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 332 คน
จำนวน(คน) 7 4 2 22 0 297
ร้อยละ 2.11 % 1.20 % 0.60 % 6.63 % 0.00 % 89.46 %

332 : 7 , 4 , 2 , 22 , 0 , 297...2.11 , 1.20 , 0.60 , 6.63 , 0.00 , 89.46 = 35 : 10.54
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 332 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 10.54%

Powered By www.thaieducation.net