โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
111
จำนวน(คน) 8 0 0 0 0 103
ร้อยละ 7.21 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.79 %
ระดับประถมศึกษา
222
จำนวน(คน) 0 5 2 24 0 191
ร้อยละ 0.00 % 2.25 % 0.90 % 10.81 % 0.00 % 86.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 333 คน
จำนวน(คน) 8 5 2 24 0 294
ร้อยละ 2.40 % 1.50 % 0.60 % 7.21 % 0.00 % 88.29 %

333 : 8 , 5 , 2 , 24 , 0 , 294...2.40 , 1.50 , 0.60 , 7.21 , 0.00 , 88.29 = 39 : 11.71
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 333 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 11.71%

Powered By www.thaieducation.net