โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
111
จำนวน(คน) 8 0 0 0 0 103
ร้อยละ 7.21 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.79 %
ระดับประถมศึกษา
223
จำนวน(คน) 0 5 2 26 0 190
ร้อยละ 0.00 % 2.24 % 0.90 % 11.66 % 0.00 % 85.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 334 คน
จำนวน(คน) 8 5 2 26 0 293
ร้อยละ 2.40 % 1.50 % 0.60 % 7.78 % 0.00 % 87.72 %

334 : 8 , 5 , 2 , 26 , 0 , 293...2.40 , 1.50 , 0.60 , 7.78 , 0.00 , 87.72 = 41 : 12.28
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 334 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 12.28%

Powered By www.thaieducation.net