โรงเรียนบ้านแคนา (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 2 0 1 3 0 8
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 7.14 % 21.43 % 0.00 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 8 8 4 5 0 26
ร้อยละ 15.69 % 15.69 % 7.84 % 9.80 % 0.00 % 50.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 65 คน
จำนวน(คน) 10 8 5 8 0 34
ร้อยละ 15.38 % 12.31 % 7.69 % 12.31 % 0.00 % 52.31 %

65 : 10 , 8 , 5 , 8 , 0 , 34...15.38 , 12.31 , 7.69 , 12.31 , 0.00 , 52.31 = 31 : 47.69
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 65 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 47.69%

Powered By www.thaieducation.net