โรงเรียนบ้านสายหมอ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 13
ร้อยละ 12.50 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 10 1 3 0 0 88
ร้อยละ 9.80 % 0.98 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 86.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 118 คน
จำนวน(คน) 12 2 3 0 0 101
ร้อยละ 10.17 % 1.69 % 2.54 % 0.00 % 0.00 % 85.59 %

118 : 12 , 2 , 3 , 0 , 0 , 101...10.17 , 1.69 , 2.54 , 0.00 , 0.00 , 85.59 = 17 : 14.41
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 118 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 14.41%

Powered By www.thaieducation.net