โรงเรียนบ้านสายหมอ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 4 1 0 0 0 10
ร้อยละ 26.67 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 14 2 3 0 0 81
ร้อยละ 14.00 % 2.00 % 3.00 % 0.00 % 0.00 % 81.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 115 คน
จำนวน(คน) 18 3 3 0 0 91
ร้อยละ 15.65 % 2.61 % 2.61 % 0.00 % 0.00 % 79.13 %

115 : 18 , 3 , 3 , 0 , 0 , 91...15.65 , 2.61 , 2.61 , 0.00 , 0.00 , 79.13 = 24 : 20.87
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 115 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 20.87%

Powered By www.thaieducation.net