โรงเรียนรัชดาภิเษก (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 1 4 1 6 0 39
ร้อยละ 1.96 % 7.84 % 1.96 % 11.76 % 0.00 % 76.47 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 4 9 10 0 0 84
ร้อยละ 3.74 % 8.41 % 9.35 % 0.00 % 0.00 % 78.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 158 คน
จำนวน(คน) 5 13 11 6 0 123
ร้อยละ 3.16 % 8.23 % 6.96 % 3.80 % 0.00 % 77.85 %

158 : 5 , 13 , 11 , 6 , 0 , 123...3.16 , 8.23 , 6.96 , 3.80 , 0.00 , 77.85 = 35 : 22.15
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 22.15%

Powered By www.thaieducation.net