โรงเรียนบ้านบางทัน (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 0 0 0 1 0 34
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 2.86 % 0.00 % 97.14 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 1 3 2 2 0 57
ร้อยละ 1.54 % 4.62 % 3.08 % 3.08 % 0.00 % 87.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
23
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 23
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 1 3 2 3 0 114
ร้อยละ 0.81 % 2.44 % 1.63 % 2.44 % 0.00 % 92.68 %

100 : 1 , 3 , 2 , 3 , 0 , 91...1.00 , 3.00 , 2.00 , 3.00 , 0.00 , 91.00 = 9 : 9.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.32%

Powered By www.thaieducation.net