โรงเรียนบ้านบางทัน (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 1 0 0 1 0 33
ร้อยละ 2.86 % 0.00 % 0.00 % 2.86 % 0.00 % 94.29 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 3 2 2 2 0 56
ร้อยละ 4.62 % 3.08 % 3.08 % 3.08 % 0.00 % 86.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
23
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 22
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 5 2 2 3 0 111
ร้อยละ 4.07 % 1.63 % 1.63 % 2.44 % 0.00 % 90.24 %

100 : 4 , 2 , 2 , 3 , 0 , 89...4.00 , 2.00 , 2.00 , 3.00 , 0.00 , 89.00 = 11 : 11.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.76%

Powered By www.thaieducation.net