โรงเรียนบ้านบางทัน (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 6 0 0 1 0 28
ร้อยละ 17.14 % 0.00 % 0.00 % 2.86 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 2 4 2 5 0 53
ร้อยละ 3.03 % 6.06 % 3.03 % 7.58 % 0.00 % 80.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
23
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 22
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 9 4 2 6 0 103
ร้อยละ 7.26 % 3.23 % 1.61 % 4.84 % 0.00 % 83.06 %

101 : 8 , 4 , 2 , 6 , 0 , 81...7.92 , 3.96 , 1.98 , 5.94 , 0.00 , 80.20 = 20 : 19.80
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 16.94%

Powered By www.thaieducation.net