โรงเรียนบ้านบางทัน (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 9 2 1 2 0 21
ร้อยละ 25.71 % 5.71 % 2.86 % 5.71 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 8 2 2 7 0 47
ร้อยละ 12.12 % 3.03 % 3.03 % 10.61 % 0.00 % 71.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
23
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 20
ร้อยละ 8.70 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 86.96 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 19 4 4 9 0 88
ร้อยละ 15.32 % 3.23 % 3.23 % 7.26 % 0.00 % 70.97 %

101 : 17 , 4 , 3 , 9 , 0 , 68...16.83 , 3.96 , 2.97 , 8.91 , 0.00 , 67.33 = 33 : 32.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 29.03%

Powered By www.thaieducation.net