โรงเรียนบ้านควนคูหา (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 1 0 1 0 24
ร้อยละ 3.70 % 3.70 % 0.00 % 3.70 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 2 2 2 2 1 85
ร้อยละ 2.13 % 2.13 % 2.13 % 2.13 % 1.06 % 90.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 3 3 2 3 1 109
ร้อยละ 2.48 % 2.48 % 1.65 % 2.48 % 0.83 % 90.08 %

121 : 3 , 3 , 2 , 3 , 1 , 109...2.48 , 2.48 , 1.65 , 2.48 , 0.83 , 90.08 = 12 : 9.92
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.92%

Powered By www.thaieducation.net