โรงเรียนบ้านควนคูหา (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 1 2 0 1 0 26
ร้อยละ 3.33 % 6.67 % 0.00 % 3.33 % 0.00 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 2 4 2 2 1 83
ร้อยละ 2.13 % 4.26 % 2.13 % 2.13 % 1.06 % 88.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 3 6 2 3 1 109
ร้อยละ 2.42 % 4.84 % 1.61 % 2.42 % 0.81 % 87.90 %

124 : 3 , 6 , 2 , 3 , 1 , 109...2.42 , 4.84 , 1.61 , 2.42 , 0.81 , 87.90 = 15 : 12.10
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 12.10%

Powered By www.thaieducation.net