โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 0 2 1 5 0 52
ร้อยละ 0.00 % 3.33 % 1.67 % 8.33 % 0.00 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
162
จำนวน(คน) 5 5 17 7 0 128
ร้อยละ 3.09 % 3.09 % 10.49 % 4.32 % 0.00 % 79.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 222 คน
จำนวน(คน) 5 7 18 12 0 180
ร้อยละ 2.25 % 3.15 % 8.11 % 5.41 % 0.00 % 81.08 %

222 : 5 , 7 , 18 , 12 , 0 , 180...2.25 , 3.15 , 8.11 , 5.41 , 0.00 , 81.08 = 42 : 18.92
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 222 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 18.92%

Powered By www.thaieducation.net