โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 2 6 3 1 0 48
ร้อยละ 3.33 % 10.00 % 5.00 % 1.67 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
160
จำนวน(คน) 4 19 18 1 0 118
ร้อยละ 2.50 % 11.88 % 11.25 % 0.63 % 0.00 % 73.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 220 คน
จำนวน(คน) 6 25 21 2 0 166
ร้อยละ 2.73 % 11.36 % 9.55 % 0.91 % 0.00 % 75.45 %

220 : 6 , 25 , 21 , 2 , 0 , 166...2.73 , 11.36 , 9.55 , 0.91 , 0.00 , 75.45 = 54 : 24.55
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 220 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 24.55%

Powered By www.thaieducation.net