โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 4 3 1 0 0 53
ร้อยละ 6.56 % 4.92 % 1.64 % 0.00 % 0.00 % 86.89 %
ระดับประถมศึกษา
161
จำนวน(คน) 5 5 6 4 0 141
ร้อยละ 3.11 % 3.11 % 3.73 % 2.48 % 0.00 % 87.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 222 คน
จำนวน(คน) 9 8 7 4 0 194
ร้อยละ 4.05 % 3.60 % 3.15 % 1.80 % 0.00 % 87.39 %

222 : 9 , 8 , 7 , 4 , 0 , 194...4.05 , 3.60 , 3.15 , 1.80 , 0.00 , 87.39 = 28 : 12.61
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 222 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 12.61%

Powered By www.thaieducation.net