โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 2 1 3 4 0 52
ร้อยละ 3.23 % 1.61 % 4.84 % 6.45 % 0.00 % 83.87 %
ระดับประถมศึกษา
162
จำนวน(คน) 5 8 14 19 0 116
ร้อยละ 3.09 % 4.94 % 8.64 % 11.73 % 0.00 % 71.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 224 คน
จำนวน(คน) 7 9 17 23 0 168
ร้อยละ 3.13 % 4.02 % 7.59 % 10.27 % 0.00 % 75.00 %

224 : 7 , 9 , 17 , 23 , 0 , 168...3.13 , 4.02 , 7.59 , 10.27 , 0.00 , 75.00 = 56 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 224 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00%

Powered By www.thaieducation.net