โรงเรียนบ้านปะแดลางา (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 34
ร้อยละ 2.86 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 97.14 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 5 3 2 0 0 68
ร้อยละ 6.41 % 3.85 % 2.56 % 0.00 % 0.00 % 87.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 113 คน
จำนวน(คน) 6 3 2 0 0 102
ร้อยละ 5.31 % 2.65 % 1.77 % 0.00 % 0.00 % 90.27 %

113 : 6 , 3 , 2 , 0 , 0 , 102...5.31 , 2.65 , 1.77 , 0.00 , 0.00 , 90.27 = 11 : 9.73
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 113 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 9.73%

Powered By www.thaieducation.net